Szállítási cím választása | Belépés | Regisztráció

San Giusto – Garai Italfutár JÁTÉKSZABÁLYZAT

[av_heading heading=’San Giusto – Garai Italfutár JÁTÉKSZABÁLYZAT’ tag=’h1′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_hr class=’invisible’ height=’30’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2mf6y9′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kzp5hgsd’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
San Giusto – Garai Italfutár nyereményjáték (a továbbiakban: ,,Nyereményjáték”) részvételi és adatkezelési szabályzat

A Nyereményjáték időtartama: 2022.02.16. 10:00- 2022.02.23 23:59
A pályázat kiírója a Garai Ferenc Ev. (8710 Balatonszentgyörgy Egly József u. 79 .; továbbiakban: ,,Kiíró”)

1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Garai Italfutár hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/garaiitalfutar) a nyereményjáték bejegyzése alatt hozzászólásban megjelölje egy vagy több ismerősét, akivel azt szeretné, hogy kávét igyon az újonnan megnyert termékekkel, mely a képen szerepel és ezt a sorszámot is jelezze a hozzászólásban.

A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Kiíró rendelkezésére bocsátott személyes adatainak a Nyereményjátékkal összefüggő, a jelen Játékszabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: “Pályázat”).
Érvényesnek az a komment minősül, amit a Játékos a fenti Facebook oldalon közétett bejegyzéshez fűz a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint. Érvénytelen komment nem jogosít a nyereményjátékban való részvételre. A kommentek érvényességének kérdésében a Kiíró döntése az irányadó.
Egy játékos beküldött érvényes pályázatainak számától függetlenül is csak egy érvényes pályázattal vesz részt a sorsoláson.
A Nyereményjátékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, cselekvőképes*, magyar állampolgár természetes személyek* (a továbbiakban: ,,Játékos”) vehetnek részt, akik teljesítik az 1. pontban írtakat.

2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
a Garai Italfutár.*, munkavállalói*, megbízottjai*, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. §(1) bekezdés

3. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*; a Garai Italfutár. megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek* és cégek alkalmazottai* és ezek közeli hozzátartozói*. A Kiíró kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételeknek), illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

4. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Nyereményjáték menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.
Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

5. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség,
a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden, a Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésben vagy tájékoztató anyagon közzétett útmutatás, szabály és feltétel – azzal a kikötéssel, hogy bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a jelen játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást, szabályzatot és feltételt.

7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

8. A Nyereményjátékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook adatlappal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook adatlappal vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

9 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Kiírótől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,
(vii) reklám értékűek, (viii) a Kiíró jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x)jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Kiíró jogosult a Játékosra áthárítani. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

10. Ajáték menete

Játék bejegyzés közzététele
Facebookon 2022.02.16. 10:00

Kommentelési időszak
2022.02.16. 10:00- 2002.02.23. 23:59

Sorsolás
2022.02.24. 10:00

Nyertesek kihirdetésének időpontja
2022.02.24. 15:00

Nyeremények

A Kiíró a nyereményjáték időtartama alatt a bejegyzésre érvényesen válaszoló Játékosok közül 3 azaz három fő Nyertest, és 3 fő tartaléknyertest sorsol, aki a Nyereményre jogosult. A Nyertes kisorsolására a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi húzással kerül sor, nem visszatevéses eljárással.
Az eredményhirdetés a Garai Italfutár Facebook oldalán történik az előre meghatározott időpontban.

A nyertesek nyereményei:

1 – 1 db San Giusto Caffe 6 db-os capuccino-s csésze készlet
2 – 1 db San Giusto Caffe Díszdobozos 250g őrölt arabica kávé
3 – 1 db San Giusto Caffe szalvétatartó

A nyertesek értesítése, nyeremények átvétele:
A Nyerteseket Facebook kommentjükre adott válaszüzenetben és a Garai Italfutár Facebook oldalán külön posztban értesítjük az eredményről. Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 5 naptári napon belül visszaigazolni válaszüzenetben, és privát üzenetben megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám). A Nyertesek neve a sorsolást követően egy külön Facebook bejegyzésben is közzétételre kerül.
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
A Nyereményt a Lebonyolító a Garai Italfutár saját futárszolgálata, vagy GLS futárszolgálat segítségével juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Kiíró a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg a Lebonyolítón keresztül, az adott sorsolás időpontját követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a DHL érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Kiíró a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha a jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Kiíró a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

11. A Kiíró kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli.

12. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel késedelmet szenved vagy nem valósul meg.

13. A Kiíró fenntartja a jelen játékszabályzatnak és a Nyereményjáték mechanizmusának, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

14. Kiíró jogosult kizárni Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A Nyereményjáték Kiírója a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés), azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

16. A Kiíró a nyertesek nevét a Garai ItalfutárFacebook oldalon (https://www.facebook.com/garaiitalfutar) hozza nyilvánosságra a sorolást követően. A nyilvánosságra hozatal során csak a Játékos neve és profilképe jelenik meg.

17. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel:
feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, a feltöltött Pályázatát továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, a Kíiró a Nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
Kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatának részét képező tageléshez a tagelt személytől hozzájárulással rendelkezik, illetve megjelenített személyes adatának használatához a jogszabályoknak megfelelő hozzájárulással rendelkezik a tageléssel összefüggésben felmerült bármely igényért helytállni tartozik.
tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Játékos adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.
Kiíró a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrzi meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi meg.

18. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

19. Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését.Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

20. Az adatok kezelője: a Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.

21. Az adatok feldolgozását a Garai Italfutár marketing osztálya végzi. A marketing osztály elérhetősége: marketing@garaiitalfutar.hu

22. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a Nyereményjátékból kizárásra kerül. A részletes szabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a www.garaiitalfutar.hu weboldalon elérhető.

23. A Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje.

24. A Nyertesek adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának – a Kiíró érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

25. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, például nem létező személyeket tartalmazó Facebook regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból. Illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
További információk a Garai Italfutár ügyfélszolgálatán kérhetők:

Balatonszentgyörgy, 2022.02.16.
Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.
Kiíró
[/av_textblock]