Szállítási cím választása | Belépés | Regisztráció

GARAI ITALFUTÁR KÉSZLETKISÖPRÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

GARAI ITALFUTÁR KÉSZLETKISÖPRÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Készletkisöprés – Garai Italfutár nyereményjáték (a továbbiakban: ,,Nyereményjáték”) részvételi és adatkezelési
szabályzat
A Nyereményjáték időtartama: 2022.03.29. 15:00- 2022.04.13 23:59

A pályázat kiírója a Garai Ferenc Ev. (8710 Balatonszentgyörgy Egly József u. 79 .; továbbiakban: ,,Kiíró”)

1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Garai Italfutár hivatalos Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/garaiitalfutar) a nyereményjáték bejegyzése alatt hozzászólásban megjelölje egy vagy több
ismerősét, akivel a ZalaSpring 2 főre szóló vacsorautalványát szívesen elfogyasztaná, valamint a Garai Italfutár
webshop-ján (https://www.garaipiviz.hu/webshop/alkoholos-italok/) minimum 5.000 Ft értékben adjon le megrendelést
Alkoholos italok kategóriában.

A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi
feltételt, és hozzájárul a Kiíró rendelkezésére bocsátott személyes adatainak a Nyereményjátékkal összefüggő, a jelen
Játékszabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: “Pályázat”).
Érvényesnek az a komment minősül, amit a Játékos a fenti Facebook oldalon közétett bejegyzéshez fűz a jelen
játékszabályzatban meghatározottak szerint. Érvénytelen komment nem jogosít a nyereményjátékban való részvételre.
A kommentek érvényességének kérdésében a Kiíró döntése az irányadó.
Egy játékos beküldött érvényes pályázatainak számától függetlenül is csak egy érvényes pályázattal vesz részt a
sorsoláson.
A Nyereményjátékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, bejelentett, állandó
magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, cselekvőképes*, magyar állampolgár természetes
személyek* (a továbbiakban: ,,Játékos”) vehetnek részt, akik teljesítik az 1. pontban írtakat.

2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
a Garai Italfutár.*, munkavállalói*, megbízottjai*, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. §(1) bekezdés

3. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*;
a Garai Italfutár. megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek* és
cégek alkalmazottai* és ezek közeli hozzátartozói*.
A Kiíró kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa
megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen

szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételeknek), illetve egyéb feltételeknek.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes
adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

4. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Nyereményjáték menetét felülbírálni, és indokolt esetben
akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a
Nyereményjátékból.
Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook
profilon keresztül küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook
profilt vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

5. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizár.

6. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden, a Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésben vagy
tájékoztató anyagon közzétett útmutatás, szabály és feltétel – azzal a kikötéssel, hogy bármilyen összeütközés vagy
ellentmondás esetén a jelen játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást,
szabályzatot és feltételt.

7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve
az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Nyereményjátékból kizárhatja.

8. A Nyereményjátékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook adatlappal
vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook adatlappal vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében
társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több
személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
Játékost.
Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból,
hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást

tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kiírónak
okoztak.

9 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i)
obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy
egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Kiírótől idegen feliratot tartalmaznak,
(vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Kiíró jó hírnevét sértik, (ix)
sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x)jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből
eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy
szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az
ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Kiíró
jogosult a Játékosra áthárítani. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát
(kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

10. A játék menete
Játék bejegyzés közzététele
Facebookon 2022.03.29. 12:00
Kommentelési és vásárlási időszak
2022.03.16. 15:00- 2022.04.13. 23:59

Sorsolás
2022.04.14. 10:00
Nyertesek kihirdetésének időpontja
2022.04.14. 15:00

Nyeremények
A Kiíró a nyereményjáték időtartama alatt a bejegyzésre érvényesen válaszoló és minimum 5.000 Ft értékben alkoholos
italt vásárló Játékosok közül 1 azaz egy fő Nyertest, és 1 fő tartaléknyertest sorsol, aki a Nyereményre jogosult. A
Nyertes kisorsolására a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi húzással kerül sor, nem visszatevéses eljárással.
Az eredményhirdetés a Garai Italfutár Facebook oldalán történik az előre meghatározott időpontban.

Nyereményi:
1 db Ajándékutalvány, amelynek tartalama: 4 fogásos, felszolgált chef vacsora a páratlan gasztronómiai élményeket

nyújtó Zala Spring Bistroban, 2 fő részére.

A nyertesek értesítése, nyeremények átvétele:
A Nyerteseket Facebook kommentjükre adott válaszüzenetben és a Garai Italfutár Facebook oldalán külön posztban
értesítjük az eredményről. Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel
kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 5 naptári napon belül visszaigazolni
válaszüzenetben, és privát üzenetben megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail
cím, lakcím, telefonszám). A Nyertesek neve a sorsolást követően egy külön Facebook bejegyzésben is közzétételre
kerül.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a
Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A Nyereményt a Lebonyolító a Garai Italfutár saját futárszolgálata, vagy GLS futárszolgálat segítségével juttatja el a
nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Kiíró a Nyeremény
kézbesítését egyszer kísérli meg a Lebonyolítón keresztül, az adott sorsolás időpontját követő 60 naptári napon belül. A
nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a DHL érvényes Általános
Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Kiíró a
Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha a jelen pontban rögzített
együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel
történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Kiíró a

Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti
és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű
meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve,
anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

11. A Kiíró kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem
lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek,
vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli.

12. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely
más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel késedelmet szenved
vagy nem valósul meg.

13. A Kiíró fenntartja a jelen játékszabályzatnak és a Nyereményjáték mechanizmusának, nyereményei
megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

14. Kiíró jogosult kizárni Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen
játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A Nyereményjáték Kiírója a hatályos
törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek
(bevallás, adófizetés), azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

16. A Kiíró a nyertesek nevét a Garai ItalfutárFacebook oldalon (https://www.facebook.com/garaiitalfutar) hozza
nyilvánosságra a sorolást követően. A nyilvánosságra hozatal során csak a Játékos neve és profilképe jelenik meg.

17. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel:
feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, a feltöltött Pályázatát
továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, a Kíiró a Nyereményjáték lebonyolítása céljából a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
Kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatának részét képező tageléshez a tagelt személytől hozzájárulással rendelkezik,
illetve megjelenített személyes adatának használatához a jogszabályoknak megfelelő hozzájárulással rendelkezik a
tageléssel összefüggésben felmerült bármely igényért helytállni tartozik.
Tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Játékos adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem
dolgozza fel.
Kiíró a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrzi meg.
Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi meg.

18. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

19. Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A
Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését, zárolását vagy helyesbítését.Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat
kérelmezheti az adatkezelőtől:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

20. Az adatok kezelője: a Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.

21. Az adatok feldolgozását a Garai Italfutár marketing osztálya végzi. A marketing osztály elérhetősége:
marketing@garaiitalfutar.hu

22. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi,

hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a Nyereményjátékból kizárásra kerül. A részletes
szabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a www.garaiitalfutar.hu weboldalon elérhető.

23. A Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja. Amennyiben a Nyereményjáték
során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a
jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje.

24. A Nyertesek adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának – a Kiíró érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért Kiíró
semmilyen felelősséget nem vállal.

25. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes)
manipulációt, például nem létező személyeket tartalmazó Facebook regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban,
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, úgy a Játékost azonnali
hatállyal kizárja a Nyereményjátékból. Illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy
azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Nyereményjátékból.
Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Nyereményjáték
megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

További információk a Garai Italfutár ügyfélszolgálatán kérhetők:
Balatonszentgyörgy, 2022.03.29.

Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.
Kiíró