Szállítási cím választása | Belépés | Regisztráció

JÁTÉKSZABÁLYZAT

GARAI ITALFUTÁR JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

GARAI ŐSZI JÁTÉK – Garai Italfutár
JÁTÉKSZABÁLYZAT
GARAI ŐSZI JÁTÉK – Garai Italfutár nyereményjáték (a továbbiakban:
,,Nyereményjáték”) részvételi és adatkezelési szabályzat

A Nyereményjáték időtartama: 2022.10.27. 10:00- 2022.11.17 23:59
A pályázat kiírója a Garai Italfutár Kft. (8710 Balatonszentgyörgy Egry József u. 79 .;
továbbiakban: ,,Kiíró”)

1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Garai Italfutár
hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/garaiitalfutar) a
nyereményjáték bejegyzése alatt hozzászólásban megjelölje egy vagy több ismerősét,
akivel szívesen eltöltene egy pihenést a Zala Springs Golf & Resort-ban, valamint a
www.garaipiviz.hu webshop oldalán bármilyen értékben, online, önállóan rendelést
adjon le.
A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban
meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Kiíró rendelkezésére bocsátott
személyes adatainak a Nyereményjátékkal összefüggő, a jelen Játékszabályzatban
leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: "Pályázat").
Érvényesnek az a komment minősül, amit a Játékos a fenti Facebook oldalon
közétett bejegyzéshez fűz a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint.

Érvénytelen komment nem jogosít a nyereményjátékban való részvételre. A
kommentek érvényességének kérdésében a Kiíró döntése az irányadó.
Egy játékos beküldött érvényes pályázatainak számától függetlenül is csak egy
érvényes pályázattal vesz részt a sorsoláson.
A Nyereményjátékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem
eső*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket
betöltött*, cselekvőképes*, magyar állampolgár természetes személyek* (a
továbbiakban: ,,Játékos") vehetnek részt, akik teljesítik az 1. pontban írtakat.

2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
a Garai Italfutár.*, munkavállalói*, megbízottjai*, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.
§(1) bekezdés
3. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*; a Garai Italfutár. megbízásából a
Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek* és
cégek alkalmazottai* és ezek közeli hozzátartozói*. A Kiíró kizárhatja a
Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert
az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb
okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételeknek),
illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót

felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok
valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

4. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Nyereményjáték menetét
felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem
valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.
Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által
regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Nyereményjátékba.
Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe,
a Nyereményjátékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

5. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizár.

6. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden, a Nyereményjátékkal
kapcsolatos hirdetésben vagy tájékoztató anyagon közzétett útmutatás, szabály és
feltétel – azzal a kikötéssel, hogy bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a
jelen játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló
útmutatást, szabályzatot és feltételt.

7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból
nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Nyereményjátékból kizárhatja.

8. A Nyereményjátékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a
Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy
neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook adatlappal vagy nem létező
személyeket tartalmazó Facebook adatlappal vesznek részt a Nyereményjátékban,
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással
megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a
nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név

alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől
a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek
továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból,
hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

9. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek
különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális
tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő
szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Kiírótól
idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton
letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Kiíró jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3.
személy szerzői jogát, (x)jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a
felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag
a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában
harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az
ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű
igényekből eredő követeléseket a Kiíró jogosult a Játékosra áthárítani. Kiíró fenntartja
a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a
Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

10. A játék menete

Játék
bejegyzés
közzététele
Facebookon
Kommentelési
időszak
Sorsolás Nyertesek
kihirdetésének
időpontja
2022.10.27. 10:00 2022.10.27.
10:00-
2022.11.17.
23:59
2022.11.03. 10:00
2022.11.10 10:00
2022.11.17 10:00
2022.11.04. 15:00
2022.11.11.15:00
2022.11.18.15:00

Nyeremények

A Kiíró a nyereményjáték időtartama alatt a bejegyzésre érvényesen válaszoló
Játékosok közül első héten 4 nyertest, a második héten 5 nyertest, a harmadik
héten pedig 4 Nyertest, és 4 fő tartaléknyertest sorsol, aki a Nyereményre jogosult.
A Nyertes kisorsolására a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi húzással kerül
sor, nem visszatevéses eljárással.
Az eredményhirdetés a Garai Italfutár Facebook oldalán történik az előre
meghatározott időpontban.

A nyertesek nyereményei:
1 – Palackozott bor – 9 db (Heti 3 db)
2 – Korábbi vásárlás értékének összege – 2 db (első héten 1, második héten 1)
3 – ROSSO Prémium 500 gramm San Giusto Caffe (1 db a 2. héten)
4 – Egy éjszakás utalvány két személy részére a ZalaSpring Resort-ba – 1 db
(harmadik héten 1 nyertes)

A nyertesek értesítése, nyeremények átvétele:

A Nyerteseket Facebook kommentjükre adott válaszüzenetben és a Garai Italfutár
Facebook oldalán külön posztban értesítjük az eredményről. Az Értesítés ezen
módjához valamennyi Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten
hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 5 naptári napon belül
visszaigazolni válaszüzenetben, és privát üzenetben megadni a Nyeremény
átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).
A Nyertesek neve a sorsolást követően egy külön Facebook bejegyzésben is
közzétételre kerül.
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott
határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
A Nyereményt a Lebonyolító a Garai Italfutár saját futárszolgálata, vagy GLS
futárszolgálat segítségével juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés
visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Kiíró a Nyeremény kézbesítését
egyszer kísérli meg a Lebonyolítón keresztül, az adott sorsolás időpontját követő 60
naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy
a Nyeremény átadására a DHL érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak
szerint legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Kiíró a
Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha a
jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem
tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A
Kiíró a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden
cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a
meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással
igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési
családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány
száma.
11. A Kiíró kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot
beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen
felelősség nem terheli.
12. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az
internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható
technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel késedelmet
szenved vagy nem valósul meg.
13. A Kiíró fenntartja a jelen játékszabályzatnak és a Nyereményjáték
mechanizmusának, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja
felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
14. Kiíró jogosult kizárni Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban
tisztességtelen módon, a jelen játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások
megkerülésével próbál részt venni.
15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A
Nyereményjáték Kiírója a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a
bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés),
azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

16. A Kiíró a nyertesek nevét a Garai Italfutár Facebook hivatalos Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/garaiitalfutar) hozza nyilvánosságra a sorolást követően. A
nyilvánosságra hozatal során csak a Játékos neve és profilképe jelenik meg.

17. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel:
– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét,
telefonszámát, a feltöltött Pályázatát továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista
kommunikálásához, a Kíiró a Nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
– Kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatának részét képező tageléshez a tagelt
személytől hozzájárulással rendelkezik, illetve megjelenített személyes adatának
használatához a jogszabályoknak megfelelő hozzájárulással rendelkezik a
tageléssel összefüggésben felmerült bármely igényért helytállni tartozik.

– tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Játékos adatait a jelen pontban
meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.
Kiíró a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció
lebonyolítását követő fél évig őrzi meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk
teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi meg.

18. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és
adatkezelési szabályzatot.
19. Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését, zárolását vagy helyesbítését. Játékos, mint a személyes adatok
kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

20. Az adatok kezelője: a Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.
21. Az adatok feldolgozását a Garai Italfutár marketing osztálya végzi. A marketing
osztály elérhetősége: marketing@garaipiviz.hu

22. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyereményjáték
időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden
jogosultságát elveszti, és a Nyereményjátékból kizárásra kerül. A részletes szabályzat a
Nyereményjáték ideje alatt a www.garaipiviz.hu weboldalon elérhető.

23. A Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.
Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja
merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a
Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje.
24. A Nyertesek adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás,
téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának – a Kiíró
érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért Kiíró semmilyen felelősséget
nem vállal.
25. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, például nem létező személyeket
tartalmazó Facebook regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal,

hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, úgy a
Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból. Illetve a Nyereményjáték
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Nyereményjátékból.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa,
ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a
Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
További információk a Garai Italfutár ügyfélszolgálatán kérhetők:

Balatonszentgyörgy, 2022.10.17.

Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.
Kiíró