Szállítási cím választása | Belépés | Regisztráció

20. éves játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

San Giusto – Garai Italfutár nyereményjáték (a
továbbiakban: ,,Nyereményjáték") részvételi és

adatkezelési szabályzat

A Nyereményjáték időtartama: 2023.11.08. 10:00- 2023.11.14 23:59
A pályázat kiírója a Garai Ferenc Ev. (8710 Balatonszentgyörgy Egry József u. 79 .;
továbbiakban: ,,Kiíró")

1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Garai Italfutár hivatalos Facebook
oldalán (https://www.facebook.com/garaiitalfutar) a nyereményjáték bejegyzése alatt hozzászólásban
megjelölje egy vagy több ismerősét, akivel azt szeretné, hogy kávét igyon az újonnan megnyert
termékekkel, v agy eltöltené a megnyert pihenését, valamint követi hivatalos facebook oldalunkat.

A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott
valamennyi feltételt, és hozzájárul a Kiíró rendelkezésére bocsátott személyes adatainak a
Nyereményjátékkal összefüggő, a jelen Játékszabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban
együtt: "Pályázat").
Érvényesnek az a komment minősül, amit a Játékos a fenti Facebook oldalon közétett
bejegyzéshez fűz a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint. Érvénytelen komment
nem jogosít a nyereményjátékban való részvételre. A kommentek érvényességének kérdésében a Kiíró
döntése az irányadó.
Egy játékos beküldött érvényes pályázatainak számától függetlenül is csak egy érvényes pályázattal
vesz részt a sorsoláson.
A Nyereményjátékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, bejelentett,
állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, cselekvőképes*, magyar
állampolgár természetes személyek* (a továbbiakban: ,,Játékos") vehetnek részt, akik teljesítik az 1.
pontban írtakat.ű

2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
a Garai Italfutár.*, munkavállalói*, megbízottjai*, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. §(1) bekezdés

3. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*; a Garai Italfutár. megbízásából a Nyereményjáték
előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek* és cégek alkalmazottai* és ezek
közeli hozzátartozói*. A Kiíró kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a
nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy
tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt
feltételeknek), illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót
felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor
helytállni tartozik.

4. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Nyereményjáték menetét felülbírálni, és
indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő
Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.
Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált
saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem
saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos
Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű
felelősségét kizárja.

5. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége
a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, a hálózati leterheltség,
a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Kiíró az
e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden, a Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésben
vagy tájékoztató anyagon közzétett útmutatás, szabály és feltétel – azzal a kikötéssel, hogy
bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a jelen játékszabályzatban közzétett
rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást, szabályzatot és feltételt.

7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

8. A Nyereményjátékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy
tömegesen generált Facebook adatlappal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook
adatlappal vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és
egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó
többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a
Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

9 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem
kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv)
vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától
eltérő tárgyat, illetve a Kiírótől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy
bármely más úton letöltöttek,
(vii) reklám értékűek, (viii) a Kiíró jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát,
(x)jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi
vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői
jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása
merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű
igényekből eredő követeléseket a Kiíró jogosult a Játékosra áthárítani. Kiíró fenntartja a jogot,
hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a
Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

10. A játék menete

Játék
bejegyzés
közzététele
Facebookon
Kommentelési
időszak
Sorsolás Nyertesek
kihirdetésének
időpontja
23-11-08 10:00 2023.11.08.10:00-
11.14. 23:59
2023.11.15.
10:00
23-11-15 15:00

Nyeremények
A Kiíró a nyereményjáték időtartama alatt a bejegyzésre érvényesen válaszoló Játékosok közül 5 azaz
öt fő Nyertest, és 5 fő tartaléknyertest sorsol, aki a Nyereményre jogosult. A Nyertes kisorsolására a
véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi húzással kerül sor, nem visszatevéses eljárással.
Az eredményhirdetés a Garai Italfutár Facebook oldalán történik az előre meghatározott
időpontban.

A nyertesek nyereményei:

1.) – 1 db ajándékutalvány 2 fő részére 2 éjszakára a Zala Springs Golf Resort Premium Golf

Studio lakosztályában

2.) – 10 zsugor 1.5 l-es GARAI Pi-víz

3 -4 – 5.) 1-1 db San Giusto Caffe 500 g-os kávé és 1-1 db GARAI Zero

A nyertesek értesítése, nyeremények átvétele:
A Nyerteseket Facebook kommentjükre adott válaszüzenetben és a Garai Italfutár Facebook
oldalán külön posztban értesítjük az eredményről. Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos
a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az
Értesítést legkésőbb 5 naptári napon belül visszaigazolni válaszüzenetben, és privát üzenetben
megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, lakcím,
telefonszám). A Nyertesek neve a sorsolást követően egy külön Facebook bejegyzésben is
közzétételre kerül.
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem
reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
A Nyereményt a Lebonyolító a Garai Italfutár saját futárszolgálata segítségével juttatja el a
nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Kiíró a
Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg a Lebonyolítón keresztül, az adott sorsolás időpontját
követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a
Nyeremény átadására a GARAI ITALFUTÁR érvényes Általános Szerződési Feltételeiben
foglaltak szerint legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Kiíró a
Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha a jelen
pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a

Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a
Kiíró, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Kiíró a Nyeremények átvételére újabb
lehetőséget nem tud biztosítani.
A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes
személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a
meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki
kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje,
lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

11. A Kiíró kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes
adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem
felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli.

12. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat
megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a
Nyereményjátékban való részvétel késedelmet szenved vagy nem valósul meg.

13. A Kiíró fenntartja a jelen játékszabályzatnak és a Nyereményjáték mechanizmusának,
nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal
kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

14. Kiíró jogosult kizárni Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban
tisztességtelen módon, a jelen játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével
próbál részt venni.

15. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A Nyereményjáték
Kiírója a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással
összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés), azonban egyéb esetlegesen felmerülő
költségek a Játékost terhelik.

16. A Kiíró a nyertesek nevét a Garai ItalfutárFacebook oldalon
(https://www.facebook.com/garaiitalfutar) hozza nyilvánosságra a sorolást követően. A
nyilvánosságra hozatal során csak a Játékos neve és profilképe jelenik meg.

17. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel:
– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, a
feltöltött Pályázatát továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, a Kíiró a
Nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
– Kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatának részét képező tageléshez a tagelt személytől

hozzájárulással rendelkezik, illetve megjelenített személyes adatának használatához a
jogszabályoknak megfelelő hozzájárulással rendelkezik a tageléssel összefüggésben felmerült
bármely igényért helytállni tartozik.
– tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Játékos adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra
nem kezeli, és nem dolgozza fel.
Kiíró a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő
fél évig őrzi meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi
meg.

18. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési
szabályzatot.

19. Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. A Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését.Játékos, mint a személyes
adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

20. Az adatok kezelője: a Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.

21. Az adatok feldolgozását a Garai Italfutár marketing osztálya végzi. A
marketing osztály elérhetősége: marketing@garaiitalfutar.hu

22. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy
tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a
Nyereményjátékból kizárásra kerül. A részletes szabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a
www.garaiitalfutar.hu weboldalon elérhető.

23. A Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.
Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely
visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse
vagy törölje.

24. A Nyertesek adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának – a Kiíró érdekkörén kívül eső –
elmaradásáért vagy késedelméért Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

25. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, például nem létező személyeket tartalmazó Facebook regisztrációval
vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból. Illetve a
Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a

Nyereményjátékból.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a
Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Nyereményjáték egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
További információk a Garai Italfutár ügyfélszolgálatán kérhetők:

Balatonszentgyörgy, 2023.11.08.

Garai Italfutár – Garai Ferenc Ev.
Kiíró